Juridisk Info

© Copyright 2006, GlaxoSmithKline Group of Companies. All Rights Reserved.

GlaxoSmithKline innehar upphovsrätten till allt material som återfinns på denna webbsida. Du har endast rätt att kopiera materialet för icke-kommersiellt bruk och under förutsättning att det på varje sådan kopia återfinns motsvarande på webbsidan gjorda hänvisningar till GlaxoSmithKlines upphovsrätt samt att det även i övrigt framgår att materialet härrör från GlaxoSmithKline. Denna text skall inte i något avseende anses ge uttryck för en övergång av äganderätt eller upplåtelse av licens- rätt - varken underförstått, genom passivitet eller på annat sätt - till patent eller varu- märke tillhörigt GlaxoSmithKline eller annan. Med undantag för vad som uttryckligen angivits ovan skall motsvarande gälla för upphovsrätt tillhörig GlaxoSmithKline.

Varumärken, som GlaxoSmithKline äger eller innehar licensrätt till, avviker i för- hållande till övrig text genom att vara skrivna med kursiv stil, fetstil, uteslutande med versaler eller med avvikande typsnitt. GlaxoSmithKline gör inte gällande någon äganderätt till eller samhörighet med tredje mans varumärken, som kan återfinnas på webbsidan. Sådana varumärken används endast i syfte att identifiera respektive innehavares produkter och tjänster och GlaxoSmithKlines användning av dessa varu- märken skall inte uppfattas som något understödjande eller rekommendation av dessa varumärken från GlaxoSmithKlines sida.